U hemijskom smislu, ako neutralni atom izgubi jedan ili više elektrona, ima pozitivno naelektrisanje i poznat je kao katjon.