Aminokiseline su organska jedinjenja koja u svom sastavu sadže amino (-NH2) i karboksilnu (-COOH) funkcionalnu grupu, zajedno sa bočni lancem (R grupa) specifičnim za svaku aminokiselinu. Ključni elementi aminokiselina su ugljenik, vodonik, kiseonik i azot. Njihova glavna biološka uloga je izgradnja belančevina, iako postoje i aminokiseline koje ne ulaze u sastav belančevina, a nazivaju se neproteinske aminokiseline (npr. ß-alanin, ornitin i citrulin).